Stoudt vereniging

Statutaire naam: Vereniging ter bevordering van politieke activering en emanciperen van burgers. (Hierna genoemd de vereniging)


KvK: 84810718


De vereniging heeft geen winst oogmerk

Anbi status: wordt aangevraagd

Vestingsplaats: Oosterhout, Meidoornlaan 10

Datum: 16 december 2019

Domeinnaam: stoudtopb.nl

Naam politieke partij landelijk en gemeente Rijswijk: Stoudt


Doel:

 • Het vormen van een politieke partij met als doel onder andere het deelnemen aan het democratisch bestel, waaronder het deelnemen aan verkiezingen. Betrekken van de leden bij het bepalen van standpunten in de vorm van een programma. Het doel zal worden uitgewerkt in een partijprogramma. Alles wat aan bovengenoemd doel kan bijdragen in de ruimste zin van het woord.
 • Burgers zodanig te prikkelen dat zij zelf en/of met een eigen (bedrijfs)netwerk(je) politieke stappen zetten en zo het politieke domein weer opzoeken. De vereniging streeft er na dat gevaarlijke scherpte uit logische tegenstellingen worden gehaald en zo een bijdrage levert aan de-radicalisatie en de de-polarisatie.  Deelnemende partijen moeten zo sterker, meer geëmancipeerd worden en merken dat proactief meedoen veel effectiever is voor de belangen van eigen doelgroep dan inactief te blijven.


Organogram:


Huishoudelijk regelement:
(Nog onder constructie en nog niet getoetst of vastgelegd bij de accountant)

Ad 1)

“The Bos” ziet toe of bij alle activiteiten de Stoudt uitgangspunten (Het Stoudte Alfabet) voldoende in acht worden genomen en heeft een advies rol op strategisch gebied en komt met plannen en strategische vergezichten. Tevens ziet de Bos toe of de financiële afspraken gehouden worden en doet hier jaarlijks verslag van.
Leden hiervan komen één keer per jaar bij elkaar.

Ad 2)

Directie Stoudt bestaat uit twee niet betalende leden. Martijn Libbenga, Rick Krumeich
Verder is het niet de intentie om de vereniging open te stellen voor contributie betalende leden, ballotage is dus niet nodig.  Donateurs kunnen een geld storten aan de vereniging en op deze manier rechten krijgen op deelname aan Stoudt-activiteiten.

Ad 3)

Stoudt producties alle  werk-activiteiten van Stoudt. Naast een gemeentelijke en later landelijke politieke partij zal Stoudt zich ook richten op politieke activering en emanciperen van burgers binnen het bedrijfsleven (HRM opdrachten), Stoudt Studie begeleiding, Stoudt Omgevingswet opdrachten in het sociale domein.
Dit moet opbrengsten generen die geheel aan de vereniging ten goede zal komen.

Opbrengsten:
 • Geldstromen zoals bijvoorbeeld, crowd funding, donaties, opbrengsten betalende opdrachten, schenkingen en subsidiegelden gaan direct naar de vereniging toe.
Uitgave:
 • De betaling van salaris aan directie heeft voorrang.
 • Salaris van directeur is gebonden aan een maximum: MBO Onderwijs Schaal 12 met carrière perspectief schaal 13.
 • Een vergelijkbare pensioen opbouw, vakantiegeld en 13de maand.
 • Vergoeding voor vervoer.
 • Vergoeding technische ondersteunende “productie middelen” en onderhoudskosten hiervan.
 • Onderhoud en kosten conferentie omgeving(en),
 • Aankoop en onderhoud laptops, printers, andere noodzakelijke productie middelen.
 • Aankoop en onderhoud website, Stoudt app ect.
 • Alle kosten voor het oprichten en inschrijven van de vereniging.
Bij een positief saldo:
 • De rest van de opbrengst wordt gestort in de algemene reserves van de vereniging.
 • “The Bos” kan op voordracht van Directie Stoudt beslissen te herinvesteren in de vereniging.
Ingebracht Kapitaal:
 • R.A.M. Krumeich brengt alleen een eigen laptop (mac book air twv 300 euro) in en een eigen auto (Het Stoudt mobiel twv 3000 euro)